71992264 kh@firmafokus.dk

Forretningsbetingelser

§1 Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og aftaler indgået mellem FirmaFokus.dk ApS CVR-nr. 36 40 66 82 (herefter kaldet ”Selskabet”) samt Selskabets kunder og klienter (herefter kaldet ”Kunden”).

1.2 ”Part” eller ”Parter” betyder Selskabet eller Kunden hver for sig eller Selskabet og Kunden som samlet enhed.

1.3 Forretningsbetingelserne har altid gyldighed, og kan ændres løbende af Selskabet.

1.4 De til enhver tid gældende forretningsbetingelser vil kunne findes på Selskabets hjemmeside. Disse kan også udleveres elektronisk til Kunden på forlangende.

 

§2 Ydelsen

2.1 Ydelsen omfatter alle produkter og tjenesteydelser bestilt af Kunden hos Selskabet, og som er bekræftet af Selskabet.

2.2 Ydelsen kan herunder ligeledes være benævnt som ”Arbejdet”.

 

§3 Kundens medvirken

3.1 Kunden skal for egen regning give Selskabet adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for, at Selskabet kan udføre Arbejdet.

 

§4 Vederlag

4.1 For al Arbejde udført af Selskabet for Kunden, er Kunden pligtig til at betale et på forhånd aftalt vederlag til Selskabet.

4.2 Vederlaget oplyses på forhånd af Selskabet til Kunden, og vil være angivet som et éngangsbeløb, timepris eller fast månedligt honorar.

 

§5 Betalingsbetingelser

5.1 Selskabets standard betalingsbetingelser er netto 8 dage, og vil være gældende, hvis ikke andet er aftalt mellem Parterne.

5.2 Ved for sen betaling, forbeholder Selskabet sig ret til at tillægge renter og rykkergebyrer efter gældende lovgivning.

 

§6 Selskabets pligter og medarbejdere

6.1 Selskabet og dennes ansatte skal udføre Arbejdet på en professionel måde, uden bevidst at krænke tredjeparts rettigheder og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.2 Selskabet skal løbende rapportere om Arbejdet til Kunden. Rapporterne skal leveres på de tidspunkter og på den måde samt i den form, som Parterne aftaler.

6.3 Selskabet skal informere Kunden omgående, hvis Selskabet forventer en væsentlig afvigelse for Arbejdets udførelse. Selskabet skal samtidig oplyse om årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigelsen og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen, kan afhjælpes eller minimeres.

6.4 Selskabet skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre Arbejdet, herunder arbejdskraft, udstyr, værktøjer og materialer, medmindre Parterne aftaler andet skriftligt.

 

§7 Hemmeligholdelse

7.1 Selskabet skal bevare alle oplysninger, som opnås fra Kunden i forbindelse med udførelsen af Arbejdet, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål, end at udføre Arbejdet uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

7.2 Forpligtelserne i henhold til punkt 7.1 gælder ikke for oplysninger, der er almindeligt tilgængelige for offentligheden, opnås af Selskabet i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af Selskabet uden brug af Kundens oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

 

§8 Kommunikation via Internet

8.1 Al kommunikation mellem Parterne via Internettet, herunder e-mail korrespondance, er som udgangspunkt beskyttet af Selskabets e-mail host.

8.2 Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle hackerangreb på Selskabets hjemmeside eller e-mail konto, som ikke kunne hindres på mindelig vis af Selskabet.

 

§9 Ekstern bistand

9.1 Kunderne har indgået aftale om udførelse af Arbejde med Selskabet i tillid til Selskabets og dennes ansattes kompetencer. Selskabet må derfor ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser til andre eller lade Arbejdet udføre af andre uden Kundens forudgående accept.

§10 Rettigheder

10.1 Ejendomsretten til ethvert resultat af Arbejdet, herunder materialer, know-how, forretningshemmeligheder, opfindelser, design, ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, overgår til Kunden, i takt med at vederlaget betales.

 

10.2 Til opfyldelse af punkt 10.1 skal Selskabet på Kundens forlangende udlevere ethvert resultat af Arbejdet, som Selskabet er i besiddelse af eller råder over, og foretage sådanne handlinger, som rimeligvis er nødvendige for at sikre Kundens ejerskab, for Kundens regning.

 

§11 Ansvarsbegrænsning

11.1 Parternes ansvar skal være begrænset til størrelsen af vederlaget. Dette skal dog ikke gælde for ansvar og skade opstået i forbindelse med krænkelse af immaterielle rettigheder, ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

11.2 Parterne er ikke ansvarlige over for hinanden for indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med Aftalen, medmindre tabet eller skaden er opstået som følge af en forsætlig handling fra den anden Part eller som følge af krænkelse af immaterielle rettigheder.

11.3 Selskabet fraskriver sig ansvar for force-majeure forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Selskabets kontrol, og som Selskabet ikke burde have taget i betragtning ved udførelse af Arbejde for Kunden.

 

§12 Misligholdelse

12.1 En Part kan ophæve aftale om Arbejde omgående ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af en aftale, med det antal arbejdsdage, angivet i Parternes Samarbejdsaftale, efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelsen.

 

§13 Opsigelse og ophør

13.1 Kunden kan opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med 1 dags varsel. Kunden skal betale for det Arbejde, Selskabet udfører, indtil aftalen om Arbejdet ophører, forudsat at Arbejdet er udført i overensstemmelse med aftalen.

13.2 Selskabet kan opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund med 30 dages skriftligt varsel til Kunden til udgangen af en kalendermåned.

Kunden skal betale for det Arbejde, Selskabet udfører, indtil aftalen om Arbejdet ophører, forudsat at Arbejdet er udført i overensstemmelsen med aftalen.

13.3 En aftale om Arbejde ophører, når Arbejdet er færdiggjort, medmindre aftalen opsiges eller ophæves tidligere efter punkt 12.1, 13.1 eller 13.2.

13.4 Bestemmelserne i punkt 7.1, 7.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 13.1, 13.4 og 18.1 forbliver i kraft efter Arbejdets ophør uanset årsag.

 

§14 -17 omhandler vores cookie- og privatlivspolitik.

Dem kan du læse mere om her.

 

§18 Tvister og værneting

18.1 Eventuelle uenigheder og tvister mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Arbejdet, og som ikke kan afgøres mindeligt, skal afgøres af en kompetent domstol efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler.

 

Årslev, den 16. maj 2018

Du kan også downloade vores forretningsbetingelser som pdf-fil her.

Få dit firma i fokus

  • Spar tid
  • Fjern usikkerhed
  • Få succes

Kontakt FirmaFokus.dk nu

FirmaFokus.dk ApS

Stationsvej 69
5792 Årslev

CVR: 36406682

71992264 / kh@firmafokus.dk

Cookie- & Privatlivspolitik   |   © 2018 - FirmaFokus.dk ApS

Få 30 minutters rådgivning (Værdi: 325 kr.)

Tilmeld dig FirmaFokus.dks nyhedsbrev, hvor du får inspiration og råd til at optimere din virksomhed (eller kommende virksomhed, hvis du endnu ikke er startet.)

Og når du tilmelder dig, får du 30 minutters telefonisk og uforpligtende virksomhedsrådgivning baseret på dine og din virksomheds udfordringer eller spørgsmål.

Tak for din tilmelding.